Kamaser Endüstriyel Tesisler

 • Lastik Bantlar
 • Siklon , Bunker
 • Pankonveyör
 • Ana Ve Yardımcı Malzeme Kırıcılar
 • Farin , Çimento , Kömür Değirmenleri
 • Elevatörler
 • Stacker Ve Reclaimer
 • Torbalı Ve Eletro Filtreler
 • Ön ısıtıcı
 • Fırın , Soğutma üniteleri
 • Kompansatör, Gaz Boruları ,Tersiyer , Dalma Boruları , Şutlar, kelepeler vb. tüm teknolojik imalatlar.

Kamaser endüstriyel çelik konstrüksüyon, makina imalatı,mekanik alanlarında hizmet verdiği gibi tecrübesini danışmanlık ve süpervizörlük alanlarındada paylaşmaktadır.

Endüstriyel Tesislerin kurulum ,devreye alma sürecinde çelik konstrüksüyon, makine ve mekanik imalat ,montaj, demontaj ,revizyon ve bakım çalışmaları yapmaktayız.

Çimento prosesi hakkında genel bilgiler Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan sonra su içersinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya artıran bağlayıcı maddelerdir.
Çimento üretiminin ilk aşaması uygun hammddelerin yer kabuğundan çıkarılması ve yüksek sıcaklıkta yapılacak tepkimelere hazırlanmasıdır. Çimento üretiminde kullanılan ana hammaddeler CaO (Kalsiyum oksit), SiO2 (Silisyum dioksit), Al2O3 (Alumina) ve FeO3 (demir oksit) olarak sayılır. Yer kabuğundan çıkarılan hammaddeler ısı ve kütle aktarım süreçlerine daha iyi girebilmeleri için mikron büyüklüğünde parçalara indirilirler.
Fiziksel değişime uğrayan bu hammaddeler 1450 °C varan yüksek sıcaklıklarda bir dizi kimyasal tepkimelere girerek Klinker denen temel çimento bileşeni üretilir.
Üretilen klinkerin alçıtaşı (CaSO4.2H2O) ile karıştırılıp öğütülmesiyle çimento elde edilir.
Normalde çimentonun bileşimi şu şekildedir:
CaO + SiO2 …………………………………………………….………………% 84 Al2O3 + MgO + Fe2O3 ………………………………………………….…….% 12 SO3 + Na2O + K2O + NaO2 + TiO2 + P2O5 ……………………….…….. % 4 Toplam ………………………………………………………………………….. % 100
Ulaşımı en aza indirmek için tesisler genellikle en yakındaki kalker ocaklarına göre kurulur. Çimento üretiminde kullanılan bazı hidrolik bağlayıcı özelliğini taşıyan maddeler de karma çimento tiplerinin üretiminde faydalı olabilir. Örneğin uçucu kül ve cüruf gibi "alternatif" hammaddeler diğer sektörlerden getirilir.
Klinker ve dolayısıyla kireçtaşı yataklarının tasarrufu, Diğer sanayideki "atık malzemeleri" kullanmakla çevre temizliğini sağlanabilir.
Karma çimentolar normal portland çimentonun gereksinimlerini karşılamaktadır ancak hidrasyon sırasında `daha az ısı dışarı vermekle ek bir avantaja sahipler dolayısıyla baraj gibi "kitle yapılar" için uygundurlar.
Çimento üretiminin temel aşamalarını
Farin hazırlama
Klinker pişirme
Çimento öğütme olarak sıralayabiliriz
FARİN HAZIRLAMA
Kırıcı Ünitesi
Kırıcı tesisleri ocakta veya ocağa yakın yerlere kurulabilir. İlk kırmada genellikle çekiçli, bazen de çeneli kırıcılar kullanılmaktadır. Uygun sertlikteki ve nemdeki malzemeler için yerine göre valsli ve konik kırıcılarda tercih edilebilir. Sert ve aşındırıcı malzemeler için çekiçli ve çeneli kırıcılar tercih edilmektedir. Özellikle çekiçli kırıcılar oldukça iri parçaları 30 mm altına kadar kırabilmektedir. İlk kırıcı olarak genellikle çift rotorlu büyük çekiçli kırıcılar seçilmektedir. Çimento üretiminde kırıcı kapasitesi genellikle 8 işletme saatinde yani bir vardiya tesisin 24 saatlik hammadde ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilir. Ocaklardan istihraç edilecek olan kalker, marn veya kil kırıcı bunkerlerine beslenir. İstenilen kimyasal kompozisyon içeriğine uygun olarak kalker ve marn oranı çelik bantlar vasıtası ile ayarlanarak malzeme kırıcıya beslenir. Çift rotorlu kırıcıdan geçen malzeme nakil sistemleri ile ön-homojene (Preblending) ünitesine sevk edilir. Malzemenin kırılması esnasında ortaya çıkan tozlar ise torbalı filtre yardımı ile tutularak tozsuzlaştırma sağlanır.
Kırıcı Ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
- Kalker veya marn besleme bunkerleri
- Bunker altı kırıcı besleme çelik bantlar
- Çift rotorlu çekiçli kırıcı
-Lastik bant nakil sistemleri
-Tozsuzlaştırma filtrelerinden oluşmaktadır.
Homojene Stokholü
İstenilen kimyasal kompozisyonda ve kırıcıda boyutları ufaltılmış olan malzeme , yığıcı (stacker) vasıtasıyla dairesel homojene tesisinde yığın yapılır.
Tırmık vasıtasıyla yığının kesit yüzeyinin her noktasından alınacak olan homojen malzeme, kazıyıcı (Reclaimer) vasıtasıyla Farin değirmeni besleme bunkerine lastik bantlar ile alınır.
Homojene Ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
- Yığıcı ( Stacker )
- Kazıyıcı ( Reclaimer )
- Lastik Bantlı Nakil Sistemleri
- Tozsuzlaştırma Filtrelerinden oluşmaktadır.
Farin Öğütme ve Stoklama
Ham madde karışımı etkin bir şekilde ısıtılıp kalsine edilmesi için önce öğütülür. Öğütme sonucu oluşan ve ana bileşeni kireç ve silis olan ince malzemeye farin denir. Kireç daha ziyade kalker ya da marn gibi kalsiyum karbonat içeren kayaçlardan ortama girer. Silis için ise başlıca kaynak kildir. Bunları alumin ve demir oksit izler. Daha az miktarlarda magnezyum ve alkali oksitler gibi diğer maddeler de bulunur.
Öğütme işlemi düşey (Bilyalı) veya dik değirmenlerde gerçekleştirilir. Homojen malzemeler öğütülmek amacıyla bunkerlerden hammadde değirmenine aktarılır ve ince bir toz haline gelene kadar birlikte öğütülür. Çimentoda yüksek kaliteyi sağlamak için, hammadde ve farin kimyası önem arz etmektedir. Daha verimli öğütmeyi sağlamak için de fırın egzoz gazları farin değirmenine aktarılır ve ham madde kurutulur, fakat fırın çalışmadığı zamanlarda ise bu işi sıcak gaz üreten bir generatörün yapması gerekmektedir. Farin değirmeninde çıkan ürün farin silolarına sevk edilir ve stoklanır. Farinin akışkan özelliğinden yararlanmak için akışkan silo sistemleri kullanılır. Silo, süratli bir karıştırma sağlamaya yeterli basınçta hava verilerek homojenize edilir. Üretilen hammaddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin değişmeden sürekli bir akış göstererek yapılan karıştırma ve yüzdelik oranlarını ayarlama sistemine homojenizasyon sistemi denilmektedir. Silo içindeki partiküllerin birim alanlarının ağırlığı, silo derinliğindeki basınç düşmesine eşit olduğunda akışkanlık başlar. Böyle bir sistem çok etkili bir karıştırma sağladığı gibi belli limitler içinde değişik büyüklükteki, biçin ve yoğunluktaki partiküller birbirine karışır. Farin silosundan alınan farin elevatörlerle kantar bunkerine oradan da kantar bandına dökülür. Bantlarda otomatik olarak tartılan farin, ön ısıtıcılara sevk edilir. Farin değirmeni ve stoklama ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
-Besleme Bunkerleri; Premix, Kalker ve demir cevheri - Dozaj Bantlar
- Lastik Bantlı Nakil Sistemleri
-Tozsuzlaştırma Filtreleri
-Değirmen besleme sistemi
-Farin değirmeni
-Farin Siklonları
-Sistem Filtresi ve Fanı
-Gaz boruları
-Farin sevk havalı bantları
-Farin silosu
KLİNKER PİŞİRME
Önısıtıcı-Döner Fırın-Klinker Soğutma
Çimento üretiminin en önemli aşaması farinin pişirilmesidir. Öğütülmüş hammadde depolandığı yüksek sıcaklıkta pişirilmesi için silolardan önısıtıcı sistemine doğru aktarılır. Modern çimento fabrikalarında enerji tasarrufu amacı ile farin fırına girmeden önce ön ısıtmaya girer. Önısıtıtma pişirme sisteminin ilk parçasıdır. Bir ön-ısıtıcı sırayla dizilmiş olan dikey siklonlardan oluşmaktadır. Farin bu siklonlardan aşağı doğru geçerken fırından çıkan ve ters yönde hareket eden türbülanslı sıcak gazları ile temasa geçer ve bunun sonucunda ısı gazdan malzemelere aktarılır.
Ön ısıtıcı farin malzemesini fırına girmeden önce ısıtır, böylece gerekli kimyasal reaksiyonlar daha hızlı ve verimli bir şekilde ortaya çıkar. Egzoz gazlarından enerjiyi elde tutarak, enerji tasarrufu sağlanır. Hammadde nemine bağlı olarak, bir fırın için 3-6 aşamalı siklonlar gerekebilir. Kalsinatör (ön kalsinasyon sistemi) ön ısıtıcının en alt kısmında fırın ucu üzerinde yer alan bir yanma odasıdır. Fırın sisteminin toplam enerji ihtiyacının % 65’e kadarı kalsinatör için tedarik edilebilir. Kalsinatörleri kullanmakla kısa döner fırınların ve düşük dereceli alternatif yakıtların kullanımı mümkün olmaktadır. Kalsinasyon CaCO3` ten CaO’nun ayrışması ve CO2’nin bırakılmasıdır. Başka ifade ile, kalsinatör fırın dışında ham maddedeki karbonatların CO2 kalsinasyonunu veya ayrışmasıdır. Kısmen ön kalsinasyon sisteminde ve sonra fırın içinde Kaslsinasyon işleminin tamamlanması için ısının aşağıdaki kimyasal reaksiyon göre temin edilmesi gerekmektedir:
CaC03 = CaO + CO2 - 420 kcals Ön ısıtmanın son siklon aşamasından ön kalsinasyon ünitesine sıcak hava ve yakıtla birlikte giren farinin kalsinasyon işleminin oranı tüketilen yakıtın oranına bağlıdır. Genellikle, % 60 yakıt kalsinatörde ateşlendiğinde, elde edilen kalsinasyon oranı 90-95% `dir. Yanma için gereken sıcak hava fırından veya üçüncül kanal (Tertiary Duct) vasıtasıyla soğutma ünitesinde alınır. Kalsinasyon boyunca üretilen maddeler ve ayrıştırılmış olan CO2 ön ısıtma fanı vasıtasıyla bacaya doğru çekilir ve kısmen kalsine edilmiş farin gazlardan ayrılır ve fırına beslenir.
Farin, daha doğrusu bu aşamada "sıcak farin" olarak adlandırılan ham madde, ön ısıtmadan sonra döner fırına girer. Döner fırın dünyada endüstri tesislerinde bulunan en büyük proses elemanı olarak kabul edilir.
Çapı 3-7 m, uzunluğu 50-75 m kadar olup 40-80 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmış, refrakter tuğla astarlı bir ekipmandır. (genel olarak yanma bölgesinde %70 oranında alümina veya manyezit tuğla kullanılır ve fırının kalan bölgeleri ise ~%35 miktarda alümina tuğla ile kaplı olur). Yaklaşık %3-4 eğimli olarak monte edilen fırın dakikada 1.5-4 devir yaparak döner. Ön ısıtmadan gelen kısmen (% 90 civarında) kalsine edilmiş malzeme fırına yukarı uçtan girer ve fırınla beraber dönerek, yuvarlanarak ve kayarak daha sıcak bölgelere alt uçtaki bürülörün olduğu yere doğru ilerler. Bu arada geri kalan CO2 ‘ de malzemeden alınmış olup kalsinasyon tamamlanmış olmaktadır. Yakıt döner fırın içine doğrudan püskürtülür ve kül kalsinatörde olduğu gibi malzemenin içine emilir. Kömür, petrokok, doğalgaz ve benzeri, plastik, solvent, atık yağ gibi alternatif yakıtlar 2000°C’ye kadar yüksek sıcaklığa ulaşabilir alevi beslemek için yakılır.
Bu yüksek derecedeki ısı, kimyasal ve fiziksel değişikliklere neden olarak fırın içindeki malzemelerin, kısmen erimiş olmasını sağlar ve farini klinker adlanan maddeye dönüştürür. En basit ifade ile, bir sürü kimyasal reaksiyonlar, kalsiyum ve silikon oksitlerini çimentonun birincil bileşeni olan kalsiyum silikatlara, dönüştürür. Fırının alt ucunda, hammaddeler klinker ile adlanan kızgın parçacıklar olarak ortaya çıkar. Farinde küçük oranda olan alkali ve klorür gibi bileşenler fırının yanma bölgesinde buharlaşmaya başlarlar fakat fırın girişinde ve fırın giriş kanalında tekrardan soğutulup yoğunlaştırılırlar. Denge sağlanmadıkça buharlaşma ve yoğunlaşmanın tekrar döngüleri nedeniyle iç sirkülasyon artar. Esas olarak bileşikler Potasyum, Sodyum, klorür ve Sülfür gibi maddelerdir ve prosesten kaldırılmazlarsa, klinker özelliklerini etkilerler.
Alkaliler yoğunlaşmaya devam ederse ön ısıtıcı siklon duvarlarında, iki alt siklonun arasındaki kanalda ve fırın giriş kanalı içinde ciddi çökeltilere ve böylece sistem üzerinden gazların geçişini tıkayarak engel oluşmasına neden olabilir. Bu sorunu aşmak için bir yol fırın girişinde fırın gazlarının bir kısmını bypass etmektir (fırın çıkış gazı bir miktarı sistemden çıkarılır), ancak bypass yakıt tüketimini arttırır. Burada bypass edilmesi gereken gazların sıcaklığı 1000° C civarında olur ve toz tutucuya girmeden önce hava ile ya da soğutma kulesinde soğutulması gerekir. Ön kalsine ünitesine donatılan sistemde sadece % 40 oranda gazların fırından geçtiği için problem çok azalır, bu nedenle yüksek oranda alkali ve klorürleri içeren malzemeleri kullanmakta sakıncası olmamaktadır.
Çimento üretim proseslerin iki temel tipi ve farklı fırın tipleri vardır. Çimento üretimi hammadenin, su içeriğine bağlı olarak, "ıslak" veya "kuru" olabilir. Kalsinasyon işleminin gerçekleşebilmesinden önce buharlaştırılması gereken bulamaç suyun miktarı nedeniyle ıslak prosesin çok daha yüksek enerji gereksinimleri vardır. Sonuç olarak, kuru proseste daha az enerjiye ihtiyaç bulunur. Fırından çıkan klinker soğutma ünitesine taşınır. Klinker döner fırından yaklaşık 1300° C de çıkar. Bu aşamada klinkerin soğutulması ve ortamdaki ısının kazanılması işlemleri ele alınır. Burada en sık kullanılan yöntem ızgara plakalar üzerinde yavaşça ilerleyen klinker tanelerine basınçlı dış hava verilmesidir. Klinker içyapısını etkileyeceği için soğutma hızının kontrollü olması büyük önem taşır. Soğutulduktan sonra, klinker Portland çimentosu olarak bilinen gri toza dönüşmek için öğütülebilir hale gelir. Üretilen klinker, klinker stokhöllerinde saklanılır.
Klinker Pişirme Ünitesinde bulunan genel ekipmanlar; - Önısıtıcı grubu;
-Döner Fırın
-Klinker Soğutma
-Yakma Sistemi
-Tozsuzlaştırma Sistemi
-Kömür Değirmeni

ÇİMENTO ÖĞÜTME Geleneksel olarak, bilyalı değirmenler çimento öğütme için kullanılmaktadır. Son yıllarda değirmenlerin daha iyi enerji verimliliği ile teknolojileri geliştirilmiştir. Dik değirmen adıyla tanınan bileşik değirmen sistemleri, elektrik tüketimini azaltmak için kullanılan ayrı bir öğütme ekipmanıdır. Modern bilyalı çimento değirmenleri iki ya da üç kamaralı olarak imal edilmektedir. İki kamaralı değirmende birinci kamara yeterli incelikte mal öğütmek, ikinci kamara da nihai öğütme işi için kullanılmaktadır. Bunu yapabilmek için değirmen plakalarının dizaynı ile bilya boyutlarının çok dikkatli seçilmesi gerekmektedir.
Klinker stokholünden alınan klinkerler lastik bantlar ile çimento değirmeni besleme bunkerlerine sevk edilir. Besleme bunkerleri klinker, alçı ve katkı bunkerlerinden oluşur. Bunker altından alınan malzemeler dozajlanarak çimento değirmenine sevk edilir. Değirmende öğünen malzemeler çimento olarak çIkar ve çimento silosuna sevk edilir.
Çimento değirmenlerinden istenilen boyuta getirilmiş çimentonun satışa hazır olarak stoklandığı yer çimento silolarıdır.Burada satışa hazır olan çimentolar paketleme ünitesine sevk edilir. Üretilen çimento piyasaya dökme veya torbalı olarak gönderilmektedir.
Dökme çimentolar temiz, kapalı ve rutubetsiz ortamda stoklanmalıdır. Dökme çimento, çimento silolarının altındaki klepe açılarak araçlara direkt olarak yüklenmektedir. Torbalı çimento ise; çimento silolarından havalı bantlarla veya elevatörlerle bunkerlere verilmektedir. Bunkerlerden çimento kantar haznesine dökülmekte, dökülen çimento dolum memesi vasıtasıyla otomatik olarak torbalara dolmakta ve torbaların ağırlığı 50 kg. olacak şekilde ayarlanmaktadır.
Çimento öğütme ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
-Besleme Bunkerleri
-Dozajlama Ekipmanları
-Çimento Değirmeni
-Seperasyon ve filtre sistemi
-Çimento Stok siloları
-Dökme ve Paketleme sistemi

• Ham Toz Ünitesi (Hammadde Öğütme Binası, Siklon Taşıyıcı Yapısı, Elektrofilitre ve Soğutma Kulesi)
• Hammadde Depolama ve Aktarma Sistemi
• Hammadde Toz Toplama ve Aktarma Sistemi
• Fırın Besleme Sistemi
• Ön Isıtıcı Kulesi
• Döner Fırın Tadilatı ve Besleyici Hava Kanalı
• Klinker Soğutucu ve Klinker Taşıma Sistemi
• Kömür Öğütme Ünitesi
• Kablo Kanalları
• Merkezi Kontrol (PLC) Binası
• Transformatör Odaları
• Mevcut MCC Odalarının tadilatı YİBİTAŞ LAFARGE ORTA ANADOLU ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2002 Sivas Çimento Fabrikas VİCAT BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2002 Baştaş Çimento Fabrikas OYAK ÜNYE ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2003 Ünye Çimento Fabrikası SET ÇİMENTO SAN TİC A.Ş. / 2003 Trakya Çimento Fabrikası BPB DOĞAN ALÇI FABRİKASI ( AYMAŞ A.Ş. ) / 2003 Hasanoğlan Alçı Fabrikas IŞIKLAR ŞARAPÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş. / 2003 Kalecik Tesisleri BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ( ÇİMTEK A.Ş. ) / 2003 Bursa Çimento Fabrikası DENİZLİ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 200 Denizli Çimento Fabrikası BPB DOĞAN ALÇI FABRİKASI / 2003 Hasanoğlan Alçı Fabrikası VİCAT – KONYA ÇİMENTO SAN. TİC A.Ş. / 2003 Konya Çimento Fabrikası YİBİTAŞ LAFARGE ORTA ANADOLU ÇİMENTO SAN. TİC.A. Ş. /2003 Çorum Çimento Fabrikası AŞKALE ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2003 Aşkale Çimento Fabrikası OYAK – ELAZIĞ ALTINOVA ÇİM. SAN. TİC. A.Ş. ( DAL TEKNİK ) / 2003 - 2004 Elazığ Çimento Fabrikası NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. ( GÜLERMAK ) / 2004 Nuh Çimento Fabrikası BPB GYPSUM ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ. / 2004 Hasanoğlan Alçı Fabrikas ADO ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2004-2005 Kızılkaya Çimento Fabrikas BETONSAN – BETON VE ÇİMENTO SAN. A.Ş. / 2005 Lalahan Çimento Öğütme Tesisleri VİCAT – KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. / 2005 Konya Çimento Fabrikası. DENİZLİ ÇİMENTO SAN.TİC. A.Ş. / 2005 Denizli Çimento Fabrikası ÇİMENTAŞ KARS ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2005 Kars Cimento Fabrikası ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2005 Kayseri Çimento Fabrikası İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI DEĞERLENDİRME A.Ş. / 200 ADO ÇİMENTO SAN. A.Ş. / 2005 Antalya Çimento Öğütme Tesisleri DENİZLİ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. ( TİMSAN A.Ş. ) / 2005-2006 Denizli Çimento Fabrikası SANKO – ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. A.Ş. / 2005 - 2006 Adıyaman Çimento Fabrikası VİCAT BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2006 Baştaş Cimento Fabrikası TÜRKERLER İNŞ. TURİZM MADENCİLİK TİC. SAN. A.Ş. / 2006 Ladik Çimento Fabrikası AS ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2006 Kızılkaya Çimento Fabrikası - LM 56.3+3. YİBİTAŞ LAFARGE ORTA ANADOLU ÇİMENTO SAN.TİC.A.Ş. /2007 Çorum Çimento Fabrikası OYAK – MARDİN ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. (DAL TEKNİK)/ 2007 Mardin Çimento Fabrikası OYAK BOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş. / 200 Sarayköy Öğütme Tesisleri SANKO – ÇİMKO ÇİMENTO FABRİKASI ( EKON – PROKON ). / 2007 Kahramanmaraş Çimento Fabrikası AS ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2007 Kızılkaya Çimento Fabrikası ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2007 - 2008 Eskişehir Çimento Fabrikas KİPAŞ KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.(SARHAN)/ 2008 Kahramanmaraş Çimento Fabrikası SET ÇİMENTO SAN. TİC.A. Ş / 2008 Balıkesir Çimento Fabrikası LAFARGE VAN ÇİMENTO A.Ş./ 2008 Van Çimento Fabrikası SET ÇİMENTO SAN. TİC.A. Ş / 2008 Ankara Çimento Fabrikası CİMPOR ÇORUM ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. /2008 Çorum Çimento Fabrikası NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. (ANDRİTZ) / 2008-200 NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. (ANDRİTZ) / 2008-200 ETİ ALUMİNYUM A.Ş / 2009 Seydişehir Alüminyum Tesisleri BETA MAKİNA / 2009 Ankara Jandarma Dikimevi CİMPOR YOZGAT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. /2009 Yozgat Çimento Fabrikası OYAK BOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş. / 2009 Ankara Öğütme tesisi SET ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. / 2009 Balıkesir Çimento Fabrikası ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. A.Ş. / 2009 Kahramanmaraş Çimento Fabrikası AŞKALE ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. /2009 Trabzon Çimento Fabrikası SET ÇİMENTO SAN. TİC.A. Ş /2009-2010 Pınarhisar Çimento Fabrikası DENİZLİ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2010 Denizli Çimento Fabrikası CİMPOR ÇORUM ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2010 Çorum Çimento Fabrikası OYAK BOLU ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2010 Ereğli Çimento Öğütme tesisi – Loesche LM 53. 3+3 RENAİSSANCE CONSTRUCTION / RUSYA. 2010 / 2011 – ( NORM-CCM ) Verhnebakansky Çimento Fabrikası -6200 Tpd. OYAK – MARDİN ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 201 Mardin Çimento Fabrikası OYAK BOLU ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2012 Bolu Çimento Fabrikası. BEUMER MaschienenfabrikGMBH.- 2012 RENAİSSANCE CONSTRUCTION / RUSYA. 2012 / 2013 – ( NORM-CCM ) Sebryakov Çimento Fabrikası - Mihailovka. RENAİSSANCE CONSTRUCTION / RUSYA. 2012 / 2013 – ( NORM-CCM Novocement Çimento Fabrikası-Novorosisky. KİPAŞ KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş./ 2012/2013/2014 Kahramanmaraş Çimento Fabrikası ÖZBEKİSTAN DZHİZAK ÇİMENTO FABRİKASI.(DAL TEKNİK) / 2013 OYAK ÜNYE ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. / 2014 Ünye Çimento Fabrikası YURT ÇİMENTO SAN A.Ş./ 2014 Muş Çimento Fabrikası TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş . 2013/2014 ÜST YAPI MADENCİLİK A.Ş. / 201 Kav-Çim Kavak Çimento Fabrikası TOROS TARIM A.Ş. /2014 Samsun İşletmesi ÇİNKOM ÇİNKO KURŞUN METAL VE MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş. /2014 Kayseri Fabrikası TÜRKMEX ÇİNKO OKSİT VE ÇİNKO SÜLFAT FABRİKASI A.Ş./ 2015 İzmir Aliağa Tesisi. OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş./ 2015 Çaycuma Fabrikası. ORMAKSAN HİDROLİK VE MAKİNE SAN VE TİC LTD. ŞTİ / 2015 Ekvator Ginesi Cumhuriyeti. ERMADEN ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş./ 2015 Divriği Tesisler VİTKOVİCE GEARWORKS A.Ş. / 2014 Elektro Filtre İmalatı Çimtek / Konya Çimento Fabrikası Konveyör İmalatları Çimtek / Baştaş Çimento Fabrikası Yatay Tahıl Silosu Rota Liman A.Ş Roller - Pres Nakil Sistemi İntra / Akçansa Çimento Fabrikası Değirmen - Silo Arası Nakil Sistemi İntra / Kurtalan Çimento Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra/ Bağfaş Gübre Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / Ruscam-Şişecam Cam Fabrikası Değirmen Katkı Nakil Sistemi İntra / Kurtalan Çimento Fabrikası Kömür Stokolü İntra / Mardin Çimento Fabrikası Boru Bant İntra / Soda A.Ş. Yedek Parça İmalatı İntra / Ruscam-Şişecam Cam Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / Gürcistan-Şişecam Cam Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / Ruscam-Şişecam Cam Fabrikası Boru Bant İntra / Soda-Kromsan A.Ş. Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / Ruscam-Şişecam Cam Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi Elimko / Ruscam-Şişecam Cam Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra / Elazığ Çimento Fabrikası Slat Konveyör Hattı TOYOTA Inpane Konveyör Hattı TOYOTA Çimento Soğutucu ve Çelik İmalat İntra / Bolu Çimento Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra/ GAP-Kelete Çimento Fabrikası Staker Sistem İntra/ Gemont - ERDEMİR Dress-Up Konveyör Hattı TOYOTA Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra / İskenderun Çimento Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / Pakrow-Şişecam Cam Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / UFA.1-Şişecam Cam Fabrikası 7.Kireç Fabrikası Mekanik İmalatları İntra/ Gemont - İSDEMİR Dozaj ve Konveyör Sistemi Elimko / Yenişehir-Şişecam Cam Fabrikası Elevatör ve Konveyör İmalatkarı Elimko / Yenişehir-Şişecam Cam Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra / Adıyaman Çimento Fabrikası Kömür Enjeksyon Sistemi Mekanik İmalatları İntra/ Gemont - İSDEMİR Konveyör ve Çelik İmalatlar Overseas - KAZAKİSTAN Boru Bant ve Elevatör İmalatı İntra/ Cargill Mısır Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra / Yenişehir-Şişecam Cam Fabrikası Amonyum Sulfat Konveyörleri İntra / İSDEMİR Boru Bant İntra / Bosphorus Nickel 8.Kireç Fabrikası Mekanik İmalatları İntra/ Gemont - İSDEMİR Boru Bant İntra / Lukovac - Şişecam Soda Fabrikası Dozaj ve Konveyör Sistemi İntra / UFA.C-Şişecam Cam Fabrikası Beyaz Klinker Stokolü İntra / Adana Çimento Fabrikası Konveyör,Elevatör,Helezon ve Çelik İmalatlar İntra/ Gezer A.Ş. - İSDEMİR Konveyör ve Çelik İmalatlar İntra / UFA.A-Şişecam Cam Fabrikası Stokhol ve Nakil Sistemleri İntra / Erenko - Adana Çimento Fabrikası Stokol Altı Boşaltma Ekipmanları Baran İnşaat - Aşkale Çimento Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar Overseas - KAZAKİSTAN Besleyici Bunkeri,Vibro Besleyici ve Bunkerler Adularya Enerji Paletli Besleyici Baran İnşaat - Aşkale Çimento Fabrikası Elek İmalatı Cengiz İnşaat - Libya Konveyör,Elevatör,Helezon ve Çelik İmalatlar Nakel A.Ş. / Borcam-Düzve Cam Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar Nakel A.Ş. / Borcam-Zonguldak Cam Fabrikası Konveyör ve Çelik İmalatlar